Kostnader for en barnehageplass

Betaling

Pris for en barnehageplass: 3000,- per måned
Pris for mat: 350,- per måned
Juli er betalingsfri.

Fra 1. august 2023 ble det innført gratis barnehageplass for det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.

Barnehagen er en andelsbarnehage, det betyr at når barnet får plass i barnehagen betales det inn en andel, denne er på 5000,- per barn, foreldre eier da en del av barnehagen.

Det hentes ikke ut noen form for avkastning fra barnehagen. Eventuelle overskudd går tilbake til barnehagen og brukes til drift, inkludert daglige aktiviteter, materiell, vedlikehold m.m.

Foreldre kan søke styrer om å få redusert sitt andelsinnskudd til kr 1000. Styrer skal skjønnsmessig vurdere søknaden, blant annet på bakgrunn av tungtveiende grunner som økonomisk evne. En redusert andelspris gir samme rettigheter som et vanlig andelsinnskudd.

For mer informasjon om redusert pris, søskenrabatt og betaling for barnehageplass: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/

Oppsigelse
Oppsigelsen av barnehageplassen skal skje via barnehageportalen på nettet:
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/si-opp-plass-i-barnehage/,
samt på e-post til Skullerudhøgda barnehage skubhg@online.no  med 3 måneders varsel gjeldene fra den 1. i måneden.

Andelen blir tilbakebetalt 14 dager etter at oppsigelsestiden er utløpt, forutsatt at alle fakturaer er betalt.