Trygghet er barnehagens hovedfokus

Vi ønsker å gi dere en oversikt over Skullerudhøgda barnehage, slik at dere kan få et innblikk i hva vi har å tilby og vår tilnærming til barnas trygghet, utvikling og læring.

 

Vårt fokus er deres barns trygghet:

I Skullerudhøgda barnehage er vårt hovedfokus at alle barn skal føle seg trygge. Vi tror at når barna føler seg trygge, legger vi det beste grunnlaget for en sunn og positiv utvikling på alle livsområder. Trygghet gir barna muligheten til å utforske, lære, utvikle seg og trives i sine omgivelser.

En trygg start med tilvenning:

Barnets første skritt hos oss begynner med en grundig og trygg tilvenningsperiode. Dette gir både barnet og foreldrene muligheten til å bli kjent med avdelingen, personalet og de andre barna. Tilvenningsperioden strekker seg som utgangspunkt over tre dager, men vi tilpasser alltid lengden etter barnets behov. Vi legger vekt på å følge barnets tempo.

Overgangen fra småbarna til storebarna starter allerede på våren det året barnet skal bytte avdeling. Innkjøringen til en ny avdeling begynner med korte besøk med en kjent voksen.  Dette gir barna muligheten til å venne seg gradvis til sitt nye miljø og de kommende vennene sine. Besøkene blir deretter gradvis hyppigere, og etter hvert utføres de uten en kjent voksen til stede. Dette gir barna muligheten til å bli trygge og komfortable i den nye avdelingen på egen hånd.

Individuell oppmerksomhet og respekt:

Hos oss blir hvert barn sett som et unikt individ. Våre voksne er tilstede, lytter og forstår barnas perspektiver. Vi stimulerer barnets undring og tenkning ved å reflektere sammen med dem og setter grenser på en positiv måte.

Inkluderende miljø og lek:

Vi arbeider kontinuerlig med å skape et inkluderende miljø der alle barn kan delta i leken og oppleve glede ved lek. Vi har leker og materiell tilgjengelig for barna og fokuserer på god kommunikasjon i leken.

Læring og utvikling:

Vi jobber målrettet med å styrke barnas læring, både i uformelle og formelle læringssituasjoner. Vi tar hensyn til barnas interesser og sørger for varierte opplevelser og erfaringer. Vi oppfordrer barna til å utforske og lære.

Voksenmodeller og samarbeid:

Våre voksne er gode samtalepartnere, samhandlingspartnere og veiledere. Vi legger til rette for fellesskap og læring, og barnas synspunkter blir alltid hørt og sett. Vi er lydhøre for både verbale og nonverbale ytringer fra barna.

Overgang til skolen:

Vi har en grundig overgangsprosess til skolen, inkludert overgangssamtaler med nærskolen. Vi samarbeider med foreldrene og sikrer at informasjon om barnet deles på en trygg måte. Vi forbereder barna på skolestart, besøker nærskolen jevnlig, og har et eget opplegg for skolestart. Vi fokuserer også på selvstendighetstrening til skolestart og utforsker uteområdet til nærskolen regelmessig.

 Vi ønsker at Skullerudhøgda barnehage skal være et trygt og stimulerende sted for deres barn, og vi ser frem til å kunne være en viktig del av deres barns utvikling og oppvekst.