Verv i Skullerudhøgda barnehage

EIERSTYRET

Eierstyret består av 4-5 foreldre, to ansatte representanter og styreren, disse blir valgt inn av årsmøtet. Dette er en betydningsfull arena der foreldrene og ansatte i barnehagen aktivt deltar i beslutningsprosesser.

Eierstyrets ansvar er å ivareta de overordnede interessene og styringen av barnehagen. Dette inkluderer å ta avgjørelser som påvirker barnehagens drift, utvikling og økonomi. Eierstyrets oppgave er å sikre at barnehagen fungerer i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og årsmøtets vedtak. Deres innsats er avgjørende for å opprettholde høy kvalitet i barnehagetilbudet og for å skape et trygt og trivelig miljø for barna. 

SU

Samarbeidsutvalget er sammensatt av seks representanter, to fra eierstyret, to foreldrerepresentanter (fra FAU) og to ansatterepresentanter. Barnehagens styrer deltar også i møtene med møte- og uttalerett. Det avholdes minst to møter i løpet av barnehageåret.

Samarbeidsutvalgets ansvarsområder inkluderer:

- Fastsette årsplanen.

- Uttrykke synspunkter i saker som påvirker den daglige drift av barnehagen.

- Dele meninger og vurderinger om saker som er av betydning for foreldrene.

- Fungere som et koordinerende organ mellom foreldre og barnehagen.

 

FAU

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. FAU skal fremme foreldregruppens fellesinteresser ovenfor barnehagen og jobbe for et godt barnehagemiljø. Dette inkluderer å styrke kommunikasjonen og samarbeidet mellom foreldre, personalet og barnehageledelsen for å skape en enda mer positiv opplevelse for barna våre.

Det velges to representanter fra hver avdeling, og alle foreldre kan melde inn saker til FAU. 

FAU velger deretter to foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget (SU),

 FAU melder opp saker til SU via sine representanter.

I tillegg til vårt engasjement i foreldreinvolvering og samarbeid, har FAU også ansvaret for å organisere den årlige sommerfesten, som er en flott anledning for foreldre, barn og ansatte i barnehagen til å samles og skape gode minner sammen.